Ochrana osobních údajů

PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

TATO PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dále jen „Pravidla“) upravují zásady ochrany osobních údajů při poskytování právních služeb prostřednictvím internetové stránky www.akchocholousek.cz (dále jen „Web“), a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“).

1.          ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Pravidla upravují zásady ochrany osobních údajů při poskytování právních služeb Mgr. Martinem Chocholouškem, IČ: 88040992, se sídlem Písecká 2192/15, 130 00 Praha 3, ev. č. ČAK 14120 (dále jen „Advokát“) prostřednictvím Webu objednatelům (fyzickým osobám) těchto služeb (dále jen „Klient“).

2.          OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1.      Ochrana osobních údajů Klienta (případně jeho zástupce) jako fyzické osoby je poskytována Zákonem.

2.2.      Klient souhlasí se zpracováním svých následujících osobních údajů:

(i)           jméno a příjmení;

(ii)         adresa bydliště;

(iii)        adresa elektronické pošty (e-mail);

(iv)        datum narození; a

(v)         telefonní číslo

(dále jen jako „Osobní údaje“).

2.3.      Klient souhlasí se zpracováním Osobních údajů Advokátem pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o poskytnutí právní služby (dále jen „Smlouva“). Klient se může v rámci Webu (funkcionalita „Odebírat novinky“ nebo potvrzením přednastaveného souhlasu při objednává služeb Advokáta prostřednictvím Webu) přihlásit (a dát tak svůj souhlas se zpracováním svých Osobních údajů) k zasílání informací souvisejících se službami nebo podnikem Advokáta na svou elektronickou adresu a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Advokátem na svou elektronickou adresu. Po uzavření Smlouvy již Advokát Osobní údaje Klienta žádným způsobem nezpracovává s výjimkou předchozí věty.

2.4.      Klient bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Klient potvrzuje, že jím poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů.

2.5.      Bez předchozího souhlasu Klienta nebudou jeho Osobní údaje předávány třetím osobám.

2.6.      Osobní údaje za účelem zasílám obchodních sdělení budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

2.7.      V případě, že by se Klient domníval, že Advokát provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může:

(i)           požádat Advokáta o vysvětlení; a/nebo

(ii)         požadovat, aby Advokát odstranil závadný stav.

2.8.      Požádá-li Klient o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Advokát povinen tuto informaci poskytnout. Advokát má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

2.9.      Jakoukoli změnu osobních údajů uvedených Klientem při objednání služeb Advokáta prostřednictvím Webu je Klient povinen bez zbytečného odkladu sdělit Advokátovi na e-mail: office@akchocholousek.cz.

3.          ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

3.1.      Bez předchozího souhlasu Klienta, který je spotřebitelem dle § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, není Advokát oprávněn Klientovi zasílat obchodní sdělení (informace o svých službách, newslettery či jiné informační zprávy). Pro odstranění možných nejasností se stanovuje, že dobrovolné poskytnutí e-mailu Klienta v rámci funkcionality „Odebírat novinky“ umístěné na Webu je souhlasem se zasíláním výše uvedených informací.

3.2.      V případě, že je Klient podnikatel, dává uzavřením Smlouvy souhlas k zasílání obchodních sdělení (informace o službách Advokáta, newslettery či jiné informační zprávy). Klient může tento svůj souhlas kdykoli odvolat.

4.          UKLÁDÁNÍ COOKIES

4.1.      Klient souhlasí s ukládáním malého množství dat (dále jen „Cookies“) na svém počítači. V případě, že je možné poskytnutou Právní službu, aniž by docházelo k ukládání Cookies na počítač Klienta, může Klient souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

5.         ZMĚNA PRAVIDEL

5.1.      Pravidla mohou být předmětem změn, kdy Klient vždy nalezne aktuální verzi na Webu.

6.          ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1.      Veškerá práva a povinnosti ze vztahu mezi Klientem a Advokátem (zejména vztahy založené Smlouvou) se řídí českým právem, a to i v případě, že vztah mezi Klientem a Advokátem obsahuje mezinárodní prvek. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

6.2.      Je-li, nebo se kdykoli v budoucnu stane, některé ustanovení Pravidel neplatné nebo neúčinné, bude aplikováno ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost nebo neúčinnost některého ustanovení Pravidel nemá žádný vliv na platnost nebo účinnost ostatních ustanovení Pravidel.

6.3.      Advokát se může ve všech záležitostech a v jakémkoli rozsahu nechat zastoupit jiným advokátem registrovaným u České advokátní komory na základě plné moci.

6.4.      Smlouva včetně Pravidel je archivována Advokátem v elektronické podobě a není přístupná.

6.5.      Kontaktní údaje Advokáta:

(i)           adresa pro doručování: Písecká 2192/15, 130 00 Praha 3,

(ii)         adresa elektronické pošty: office@akchocholousek.cz

(iii)        telefon: 608 076 817.

6.6.      Pravidla nabývají účinnosti dnem 7. února 2018.

 

Mgr. Martin Chocholoušek, advokát        

  

Pravidla ochrany osobních údajů v PDF