Obchodní podmínky

PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

 

TYTO PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB (dále jen „Podmínky“) upravují poskytování právních služeb prostřednictvím internetové stránky www.akchocholousek.cz (dále jen „Web“), a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) a zákona č. 85/1996 Sb. o advokacii, v platném znění (dále jen „ZoA“).

1.              ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.          Právní služby dle Podmínek poskytuje: Mgr. Martin Chocholoušek, IČ: 88040992, se sídlem Písecká 2192/15, 130 00 Praha 3, ev. č. ČAK 14120 (dále jen „Advokát“).

1.2.          Právní služby dle těchto Podmínek jsou poskytovány: objednateli právní služby (dále jen „Klient“), který učiní objednávku právní služby výhradně prostřednictvím jednoho z formulářů dostupných na Webu na adrese  www.akchocholousek.cz/on-line-advokat/ (dále jen „Objednávka“).

1.3.          Podmínky upravují poskytnutí právní služby uvedené v Objednávce (dále jen „Právní služba“) Advokátem Klientovi, kdy Advokát se zavazuje Právní službu poskytnout a Klient se zavazuje za to Advokátovi uhradit odměnu uvedenou v Objednávce. Pro odstranění možných nejasností se jasně uvádí, že Podmínky se nevztahují na jakékoli jednání Klienta učiněné prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na Webu v sekci „Kontakt“ (www.akchocholousek.cz/kontakt/).

1.4.          Klient bere na vědomí, že Právní službu může poskytnout i advokátní koncipient zapsaný v seznamu advokátních koncipientů vedený Českou advokátní komorou či zaměstnanec Advokáta, a to jménem Advokáta a na jeho odpovědnost.

1.5.          Web v sekci „Novinky“ (www.akchocholousek.cz/novinky/) obsahuje články z oblasti práva a právního poradenství. Klient bere na vědomí, že tyto články nejsou v žádném smyslu právní radou a v případě, že se Klient nebo jakýkoli jiný návštěvník Webu, bude řídit obsahem těchto článků, nenese Advokát jakoukoli odpovědnost v jakémkoli rozsahu za možnou újmu jakékoli osobě.

1.6.          Klient bere výslovně na vědomí, že služba „Registrace ochranné známky“ a služby popsané v čl. 8.5, 8.6, 8.10, 8.12 a 8.13 jsou určeny výhradně pro podnikatele a Klient, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 Občanského zákoníku, je nemůže využít.

2.              OBJEDNÁVKA

2.1.          Advokát poskytne Právní službu Klientovi pouze v případě, že se Objednávka stane závaznou. Objednávka se stane závaznou momentem úhrady odměny za poskytnutí Právní služby.

2.2.          Učiněním Objednávky a úhradou odměny za poskytnutí Právní služby Klient výslovně potvrzuje, že se řádně seznámil s Podmínkami, plně jim rozumí a bez jakýchkoli výhrad s nimi souhlasí.

2.3.          Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že k realizaci závazné Objednávky musí být starší 18 let a být plně způsobilý k právním jednáním.

2.4.          Po úhradě odměny za Právní službu na základě Objednávky bude Klientovi zaslán e-mail, který mimo jiné bude obsahovat číslo Objednávky. Klient je povinen toto číslo uvádět ve veškeré komunikaci s Advokátem, která bude souviset s jeho danou Objednávkou.

3.              UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1.          Smlouva o poskytnutí právní služby (dále jen „Smlouva“) je uzavřena momentem odeslání e-mailu Advokáta o potvrzení úhrady odměny za objednanou Právní službu na e-mailovou adresu Klienta. Výjimkou je situace pospaná v čl. 8.5.6 a 8.6.6 Podmínek, kdy momentem uzavření Smlouvy bude moment, kdy Advokát zašle na e-mailovou adresu Klienta potvrzení o úhradě faktury.

3.2.          Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy se řídí Podmínkami a Objednávkou.

3.3.          Web obsahuje informace o poskytovaných právních službách a odměně za jejich poskytnutí. Výše odměny za poskytnutí jednotlivých právních služeb zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazena v rámci Webu. Advokát není omezen v možnosti uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.4.          Klient za účelem uzavření Smlouvy souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé Klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy nese Klient, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.5.          Povinnost Advokáta poskytnout Právní službou na základě Objednávky vznikne momentem, kdy Klient (i) řádně uhradí odměnu za poskytnutí Právní služby, (ii) řádně vyplní on-line dotazník na internetové adrese zaslané mu Advokátem po uzavření Smlouvy v potvrzujícím e-mailu (dále jen „Dotazník“) a (iii) předloží Advokátovi dokumenty a sdělí informace uvedené v potvrzujícím e-mailu (v závislosti na typu Právní služby) v čitelné a editovatelné podobě, kdy předložením dokumentů a sdělením informací se rozumí jejich zaslání na e-mail: office@akchocholousek.cz nebo v případě dokumentů alternativně i jejich uložení na server Advokáta prostřednictvím odkazu, který bude Klientovi Advokátem zaslán po uzavření Smlouvy. Od chvíle splnění všech výše uvedených podmínek běží i lhůta k poskytnutí Právní služby dle Objednávky. V případě služby „Registrace ochranné známky“ a služeb dle čl. 8.5, 8.6, 8.12 a 8.13 Podmínek běží lhůty k poskytnutí jednotlivých služeb na základě dohody mezi Advokátem a Klientem.

4.              ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SMLOUVĚ V PŘÍPADĚ SLUŽEB DLE ČL. 8.5 A 8.6 PODMÍNEK

4.1.          Smlouva se uzavírá na dobu 6 nebo 12 měsíců v závislosti na volbě Klienta v Objednávce.

4.2.          Pokud Advokát nebo Klient 30 dnů před uplynutím lhůty uvedené v čl. 4.1 Podmínek neoznámí druhé smluvní straně, že si již nadále nepřeje pokračování Smlouvy, bude Smlouva automaticky prodloužena o další období, na které byla původně uzavřena (6 nebo 12 měsíců), a to i opakovaně. Advokát bude případné oznámení o ukončení Smlouvy zasílat na e-mail Klienta, který uvedl v Objednávce a Klient jej bude odesílat na e-mail: office@akchocholousek.cz.

4.3.          Klient může Smlouvu vypovědět odesláním výpovědi na e-mail: office@akchocholousek.cz do 7 dnů od uzavření Smlouvy i bez udání důvodu. To však neplatí, pokud již Klientovi byla poskytnuta, byť jen částečně, jakákoli služba uvedená v čl. 8.5.2 nebo čl. 8.6.2 Podmínek.

5.              ZÁNIK SMLOUVY A ODsTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1.          Klient, který je spotřebitelem dle § 419 Občanského zákoníku, má právo od Smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 1829 Občanského zákoníku do 14 dní od momentu uzavření Smlouvy dle čl. 3.1 Podmínek. Pokud Klient, který je spotřebitelem dle § 419 Občanského zákoníku, odešle Dotazník před uplynutím lhůty uvedené § 1829 Občanského zákoníku, dává tak výslovně najevo, že požaduje, aby mu Advokát poskytl Právní službu před uplynutím předmětné lhůty. Klient, který je spotřebitelem dle § 419 Občanského zákoníku, tak nemůže od Smlouvy odstoupit v souladu s § 1837 písm. a) Občanského zákoníku. Odstoupení od Smlouvy může Klient zasílat mimo jiné na adresu sídla Advokáta nebo na e-mailovou adresu: office@akchocholousek.cz.

5.2.          Advokát má právo od Smlouvy odstoupit v případě, že Klient neodešle řádně vyplněný Dotazník.

5.3.          Advokát může Smlouvu vypovědět s okamžitou účinností v případě, že Klient v Dotazníku uvede nepravdivé a/nebo zavádějící informace a tuto skutečnost nenapraví ani bez zbytečného odkladu po zaslání výzvy Advokátem na e-mail Klienta uvedený v Objednávce.

5.4.          Advokát je oprávněn Smlouvu vypovědět s okamžitou účinností v souladu s § 20 ZoA, a to mimo jiné i v případě, kdy se vyskytne tzv. konflikt zájmů. Konfliktem zájmů se rozumí především situace, kdy při poskytování Právní služby si budou zájmy Advokáta a Klienta odporovat, nebo si budou odporovat zájmy Klienta a jiného klienta Advokáta. Pokud dojde ke konfliktu zájmů, bude Advokát Klienta bez zbytečného odkladu informovat.

5.5.          V případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší a Advokát je povinen Klientovi vrátit peněžní prostředky do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy stejným způsobem, jakým je Advokát od Klienta přijal.

5.6.          Klient a Advokát si tímto výslovně sjednávají, že § 20 odst. 6 ZoA (Advokát tak nebude povinen činit neodkladné úkony k ochraně zájmů Klienta) nebude na jejich vztah a Smlouvu aplikován.

6.              ODMĚNA ZA PRÁVNÍ SLUŽBU

6.1.          Přesná výše odměny je uvedena v Objednávce dle varianty konkrétní služby zvolené Klientem.

6.2.          Daňový doklad o uhrazení odměny za každou dílčí Právní službu bude Klientovi zaslán elektronickou formou na jeho e-mail uvedený v Objednávce, s čímž Klient tímto výslovně souhlasí.

6.3.          Odměna za Právní službu neobsahuje žádné zvláštní daně, správní poplatky, výdaje, kolky nebo jiné nepředvídatelné náklady spojené s poskytnutím Právní služby. Veškeré takové náklady budou Klientovi s jeho souhlasem vyúčtovány.

6.4.          Advokát není plátcem daně z přidané hodnoty.

7.              POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ SLUŽBY

7.1.          O poskytování právní služby obecně

7.2.          Každá Právní služba bude poskytnuta Advokátem dle jeho nejlepšího vědomí a svědomí v souladu s právním řádem České republiky a na základě informací uvedených v Objednávce a Dotazníku a dokumentech a informacích, které Klient Advokátovi prokazatelně předloží.

7.3.          Za účelem co nejlepšího možného poskytnutí Právní služby je Klient povinen poskytnout Advokátovi veškerou potřebnou součinnost, zejména postupovat v souladu s čl. 3.5. Podmínek.

7.4.          Advokát při poskytování Právní služby vychází z informací poskytnutých mu Klientem, zejména prostřednictvím Dotazníku, a podkladů, které mu Klient předloží. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že Advokát informace a podklady získané od Klienta není povinen ověřovat zejména z hlediska jejich úplnosti a správnosti či pravdivosti. Advokát tak nenese žádnou odpovědnost za možnou újmu způsobenou v důsledku nesprávnosti či neúplnosti zmíněných informací a/nebo podkladů.

7.5.          Klient je povinen Advokátovi sdělit, zda jedná svým jménem a na svůj účet, případně Advokátovi sdělit detaily osoby, jejímž jménem jedná a potvrdit, že jedná na její účet. Klient je dále povinen Advokátovi poskytnout veškerou nutnou součinnost ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (dále jen „Zákon o praní špinavých peněz“).

7.6.          Způsob poskytnutí Právní služby

7.7.          Právní služba bude Advokátem, pokud možno, poskytnuta distančním způsobem, tj. telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím programu Skype. Uzavřením Smlouvy toto Klient bere na vědomí a výslovně s tím souhlasí.

7.8.          Právní služba bude považována za řádně poskytnutou následovně (v závislosti na způsobu zvoleném Klientem v Dotazníku):

(i)       momentem odeslání e-mailu obsahujícího Právní službu (prostý text nebo přiloženy soubor obsahující Právní službu) Advokátem na e-mail Klienta uvedený v Objednávce;

(ii)      uskutečněním telefonického rozhovoru, jehož obsahem bude Právní služba, mezi Advokátem a Klientem (nebo osobou k tomu oprávněnou Klientem); nebo

(iii)     uskutečněním rozhovoru, jehož obsahem bude Právní služba, prostřednictvím programu Skype mezi Advokátem a Klientem (nebo osobou k tomu oprávněnou Klientem).

7.9.          Lhůty k poskytnutí Právní služby

7.10.       Právní služba bude poskytnuta v termínu uvedeném v Objednávce nebo termínu uvedeném na Webu. Klient bere na vědomí, že u některých služeb není volba termínu dokončení přípustná.

7.11.       Lhůty k poskytnutí Právní služby, zvolené Klientem nebo uvedené na Webu, běží pouze v pracovních dnech. Pokud je u některé Právní služby uvedena „standardní doba dodání“, rozumí se tím 5 pracovních dnů.

7.12.       Lhůty k poskytnutí Právní služby mohou být adekvátně prodlouženy v případě, že Klient uvede v Dotazníku nepřesné, nesprávné nebo zavádějící informace, případně některé informace neuvede vůbec. Stejné platí i v případě předložení nečitelných či needitovatelných podkladů nebo v případě nepředložení některých podkladů.

7.13.       Lhůty k poskytnutí Právní služby budou dále adekvátně prodlouženy v případě události představující nepředvídatelné, neodvratitelné a/nebo nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli Advokáta.

7.14.       Podmínky při poskytování Právní služby

7.15.       Advokát poskytuje Právní službu výhradně s ohledem na její účel sdělený mu Klientem v rámci Dotazníku.

7.16.       Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že při poskytnutí Právní služby Advokát neprověřuje:

(i)       správnost či úplnost údajů sdělených mu Klientem;

(ii)      pravost podpisů na listinách předložených mu Klientem;

(iii)     autenticitu veřejných listin předložených mu Klientem;

(iv)     správnost či aktuálnost výpisu z katastru nemovitostí předložený mu Klientem;

(v)      správnost údajů zapsaných v katastru nemovitostí oproti údajům obsažených ve sbírce listin katastru nemovitostí;

(vi)     správnost jakýchkoli údajů nebo listin předložených mu Klientem oproti zápisům ve veřejných databázích; a

(vii)    právní způsobilost účastníků jakéhokoli právního jednání, jež je předmětem Právní služby.

7.17.       Po uzavření Smlouvy bude Klientovi zřízen přístup do jeho složky nacházející na cloudovém serveru Advokáta (dále jen „Složka“). Do Složky získá Klient přístup prostřednictvím e-mailu, ve kterém bude uveden odkaz na Složku. Po kliknutí na odkaz bude Klientovi zaslán na jeho e-mail jednorázový kód, který mu umožní přístup do Složky. Klient není oprávněn umožnit jakékoli třetí osobě přístup do Složky a zejména nesmí do Složky nahrávat jakýkoli závadný obsah, který jakýmkoli způsobem porušuje zákony České republiky nebo práva třetích osob. Závadným obsahem se rozumí i soubory nakažené viry nebo jiným škodlivým software. Klient je oprávněn do Složky nahrávat pouze podklady výslovně vyžádané Advokátem. Po vyhotovení dokumentů dle jednotlivých Objednávek, budou tyto Advokátem nahrány do Složky, aby k nim měl Klient přístup. Data ve Složce budou uchována po dobu šesti měsíců od ukončení poslední platně uzavřené Smlouvy.

8.              SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO NĚKTERÉ PRÁVNÍ SLUŽBY

8.1.          Právní konzultace

8.2.          Klient bere na vědomí, že se jedná o rychlou konzultaci ohledně právní záležitosti Klienta, jejíž formát neumožňuje poskytnutí komplexního právního poradenství.

8.3.          Službu „Právní konzultace“ nelze využít pro přípravu nebo revizi smlouvy, kdy k těmto účelům slouží služba „Příprava nebo revize smlouvy“. Službu „Právní konzultace“ dále nelze užít k zastupování Klienta před soudem nebo veřejnými orgány.

8.4.          Jedna konzultace trvá 30 minut a je zásadně nepřenosná. V případě, že Klient objedná větší počet konzultací, počítá se každých započatých 30 minut a v případě, že čas nebude stačit k vyřešení záležitosti Klienta, je nutné objednat další konzultaci. Klient bere na vědomí, že v případě nevyužití celého času konzultace nevzniká žádný nárok na slevu.

8.5.          Podnikový právník BASIC

8.5.1       Klient má možnost objednat tuto službu na dobu 6 nebo 12 měsíců, kdy platnost služby začíná běžet od momentu uzavření Smlouvy.

8.5.2       Po dobu trvání služby „Podnikový právník BASIC“ má Klient nárok na:

(i)       poskytnutí služby „Právní konzultace“ v rozsahu 30 minut měsíčně, kdy pro tuto službu platí čl. 8.1 Podmínek a Klient si konkrétní termín konzultace sjednává sám na odkazu, který mu bude zaslán na jeho e-mail uvedený v Objednávce;

(ii)      poskytnutí služby „Příprava / revize smlouvy“ jednou za čtvrtletí, kdy pro tuto službu platí čl. 8.7 Podmínek;

(iii)     slevu ve výši 15 % na služby „Založení s.r.o.“, (jak je tato definována v čl. 8.11 Podmínek), „Start podnikání“ (jak je tato definována v čl. 8.12 Podmínek) a „Startup start“ (jak je tato definována v čl. 8.13 Podmínek) (dále jen „Doplňkové služby“); a

(iv)     slevu ve výši 30 % na standardní právní služby (dále jen „Advokátní služby“).

8.5.3       Nevyužití jakýchkoli služeb, které tvoří službu „Podnikový právník BASIC“, nepředstavuje jakýkoli nárok Klienta na slevu nebo vrácení části uhrazené odměny. Nevyužité služby se rovněž nepřenáší do dalšího období.

8.5.4       Služby uvedené v čl. 8.5.2  (ii) a (iii) neobsahují službu „Právní konzultace“ (jak je tato definována v čl. 8.1 Podmínek).

8.5.5       Tato služba je určena výhradně pro podnikatele a není tak určena soukromým osobám. Klient, který chce tuto službu využít, tak prohlašuje, že není spotřebitelem dle § 419 Občanského zákoníku.

Doplňkové služby

8.5.6       Pokud si Klient bude přát využít slevu na Doplňkové služby, je povinen kontaktovat Advokáta, který připraví fakturu a bude Klienta informovat o dalších krocích separátním e-mailem. Za účelem získání slevy tak není možné Doplňkové služby objednat přímo prostřednictvím Webu.

Advokátní služby

8.5.7       Advokátní služby jsou standardní právní služby poskytované Advokátem mimo rámec Webu, kdy poskytnutí těchto služeb není předmětem Podmínek a mezi Klientem a Advokátem bude v této souvislosti uzavřena standardní smlouva o poskytování advokátních služeb. Advokátní služby budou účtovány na základě složitosti a rozsahu požadované práce dle hodinové sazby, kdy Klient bude mít po dobu platnosti služby „Podnikový právník BASIC“ nárok na slevu ve výši 30 % z této hodinové sazby (výše hodinové sazby bude součástí smlouvy o poskytování advokátních služeb). Uvedenou slevu nelze uplatnit na Právní službu.

8.6.          Podnikový právník FULL

8.6.1.      Klient má možnost objednat tuto službu na dobu 6 nebo 12 měsíců, kdy platnost služby začíná běžet od momentu uzavření Smlouvy.

8.6.2.      Po dobu trvání služby „Podnikový právník FULL“ má Klient nárok na:

(i)       poskytnutí služby „Právní konzultace“ v rozsahu 60 minut (lze rozdělit do dvou 30 min konzultací), kdy pro tuto službu platí čl. 8.1 Podmínek a konkrétní termín konzultace si sjednává Klient sám na odkazu, který mu bude zaslán na jeho e-mail uvedený v Objednávce;

(ii)      poskytnutí služby „Příprava / revize smlouvy“ jednou za čtvrtletí, kdy pro tuto službu tuto službu platí čl. 8.7 Podmínek;

(iii)     slevu ve výši 20 % na kompletních služeb „Založení s.r.o.“ (jak je tato definována v čl. 8.11 Podmínek), „Start podnikání“ (jak je tato definována v čl. 8.12 Podmínek) a „Startup start“ (jak je tato definována v čl. 8.13 Podmínek) (dále jen „Doplňkové služby 2“);

(iv)     umožnění přístupu ke „Vzorům smluv“ (dále jen „Vzory“); a

(v)      slevu ve výši 30 % na standardní právní služby (Advokátní služby).

8.6.3.      Nevyužití jakýchkoli služeb, které tvoří službu „Podnikový právník FULL“, nepředstavuje jakýkoli nárok Klienta na slevu nebo vrácení části uhrazené odměny. Nevyužité služby se rovněž nepřenáší    do dalšího období.

8.6.4.      Služby uvedené v čl. 8.6.2 (ii) a (iii) neobsahují službu „Právní konzultace“ (jak je tato definována v čl. 8.1 Podmínek).

8.6.5.      Tato služba je určena výhradně pro podnikatele a není tak určena soukromým osobám. Klient, který chce     tuto službu využít, tak prohlašuje, že není spotřebitelem dle § 419 Občanského zákoníku.

Doplňkové služby 2

8.6.6.      Pokud si Klient bude přát využít slevu na Doplňkové služby 2, je povinen kontaktovat Advokáta, který připraví fakturu a bude Klienta informovat o dalších krocích separátním e-mailem. Za účelem získání slevy tak není možné Doplňkové služby 2 objednat přímo prostřednictvím Webu.

Vzory

8.6.7.      Vzory (viz. čl. 8.6.2 (iv) Podmínek) se rozumí vzory základních nejpoužívanějších smluv, které budou zpřístupněny Klientovi po dobu platnosti služby „Podnikový právník FULL“.

8.6.8.      Okamžikem uzavření Smlouvy, jejímž předmětem bude služba „Podnikový právník FULL“, uděluje Advokát Klientovi nevýhradní licenci na dobu trvání služby „Podnikový právník FULL“ k používání všech Vzorů, které byly Klientovi zpřístupněny Advokátem. Klient tak bude v rámci této licence oprávněn Vzory užívat výhradně ke své osobní potřebě nebo v rámci svého podnikání. Klient není oprávněn Vzory jakkoli zpřístupnit jakékoli třetí osobě.

8.6.9.      Advokát Klientovi neposkytuje ve vztahu ke Vzorům žádné záruky, zejména, že (i) Vzor splní jeho očekávání ve vztahu k cíli jejich užití, (ii) Vzor bude použitelný pro záměr zamýšlený Klientem, (iii) obsah Vzoru bude přesný a aktuální, (iv) Vzor obstojí jako nabývací titul, a (v) Vzor bude v souladu s platnou právní úpravou. Advokát nenese jakoukoli odpovědnost v jakémkoli rozsahu za správnost a aktuálnost Vzorů.

8.6.10.   Advokát nenese jakoukoli odpovědnost v jakémkoli smyslu či rozsahu za použití Vzorů Klientem zejména s ohledem na možnou újmu, která by použitím Vzorů mohla vzniknout Klientovi nebo třetím osobám.

Advokátní služby

8.6.11.   Advokátní služby jsou standardní právní služby poskytované Advokátem mimo rámec Webu, kdy poskytnutí těchto služeb není předmětem Podmínek a mezi Klientem a Advokátem bude v této souvislosti       uzavřena standardní smlouva o poskytování advokátních služeb. Advokátní služby budou účtovány na základě složitosti a rozsahu požadované práce dle hodinové sazby, kdy Klient bude mít po dobu platnosti služby „Podnikový právník FULL“ nárok na slevu ve výši 30 % z této hodinové sazby (výše hodinové sazby bude součástí smlouvy o poskytování advokátních služeb). Uvedenou slevu nelze uplatnit na Právní službu.

8.7.          Příprava / revize smlouvy

8.7.1.      Tato služba je standardně poskytována jako příprava nebo revize smlouvy ze seznamu smluvních typů uvedeném na Webu v detailu této služby v rozsahu 5 stran textu (10.000 znaků včetně mezer). V případě požadavku na přípravu nebo revizi smlouvy s výrazně vyšším rozsahem (více než 10.000 znaků včetně mezer) je Advokát oprávněn požadovat adekvátní navýšení odměny za poskytnutí předmětné služby. Pokud s takovým navýšením nebude Klient souhlasit, je Advokát oprávněn od Objednávky odstoupit a vrátí Klientovi jím uhrazenou odměnu.

8.7.2.      Pokud tuto službu Klient využije pro přípravu nebo revizi smlouvy, jejíž rozsah bude nižší než 10.000 znaků včetně mezer, je povinen Advokátovi uhradit standardní výši odměny uvedenou na Webu.

8.7.3.      Tato služba rovněž obsahuje službu „Právní konzultace“ dle čl. 8.1 Podmínek v rozsahu 30 minut, která bude sloužit k získání potřebných informací a požadavků Klienta.

8.8.          Převod nemovitosti

8.8.1.      Součástí této služby je:

(i)              příprava nebo revize kupní nebo darovací smlouvy, jejímž předmětem bude nemovitost specifikovaná Klientem v Dotazníku (dále jen „Nemovitost“);

(ii)             revize smluv souvisejících s převodem Nemovitosti, kdy těmito smlouvami se rozumí uvěrová a zástavní smlouva; a

(iii)            příprava návrhu na vklad převodu Nemovitosti do katastru nemovitostí.

8.8.2        Klient se může dohodnout s Advokátem na zajištění advokátní úschovy kupní ceny Nemovitosti u Advokáta, která bude realizována na základě podpisu smlouvy o advokátní úschově připravené Advokátem za cenu 2.000,- Kč. Případná odměna za zajištění advokátní úschovy kupní ceny bude hrazena na základě separátní faktury.

8.8.3.      Příprava nebo revize smlouvy dle čl. 8.8.1 (i) Podmínek bude o rozsahu 5 stran textu (10.000 znaků včetně mezer). V případě požadavku na přípravu nebo revizi smlouvy s výrazně vyšším rozsahem (více než 10.000 znaků včetně mezer) je Advokát oprávněn požadovat adekvátní navýšení odměny za poskytnutí předmětné služby. Pokud s takovým navýšením nebude Klient souhlasit, je Advokát oprávněn od Objednávky odstoupit a vrátí Klientovi jím uhrazenou odměnu.

8.8.4.      V rámci realizace advokátní úschovy dle čl. 8.8.2 Podmínek je Klient povinen Advokátovi poskytnout veškerou nezbytnou součinnost za účelem řádného plnění veškerých povinností dle Zákona o praní špinavých peněz, zejména předložit doklady k identifikaci smluvních stran. V případě, že Advokát nebude schopen splnit povinnosti dle Zákona o praní špinavých peněz, bude oprávněn od Smlouvy odstoupit.

8.8.5.      Klient výslovně akceptuje, že je povinen Advokátovi předložit aktuální výpis z katastru nemovitostí ohledně Nemovitosti.

8.8.6.      Pokud klient Advokátovi řádně nepředloží dokumenty požadované Advokátem v potvrzujícím e-mailu, není Advokát povinen tyto jakkoli následně kontrolovat a není nijak odpovědný za možnou újmu, která tak může vzniknout. Klient v tomto případě nemá nárok na slevu objednané Právní služby.

8.8.7.      Advokát vychází při poskytování právních služeb z předpokladu, že dispozice s Nemovitostí, která není nebytovým prostorem, bude výhradně za účelem zajištění rodinného bydlení. V případě, že dispozice s Nemovitostí nebude výhradně za účelem zajištění rodinného bydlení, je Klient povinen o tomto Advokáta informovat a Advokát má v takovém případě právo od Smlouvy odstoupit.

8.9.          Registrace ochranné známky

8.9.1.      V rámci této služby bude Advokátem poskytnuta Klientovi potřebná spolupráce za účelem registrace ochranné známky Klienta u Úřadu průmyslového vlastnictví, kdy (i) Advokát provede rešerši ve veřejně dostupné databázi Úřadu průmyslového vlastnictví (www.upv.cz), (ii) zhodnotí samotnou ochrannou známku z pohledu možných vad a nedostatků, a (iii) připraví přihlášku ochranné známky.

8.9.2.      Tato služba rovněž obsahuje službu „Právní konzultace“ dle čl. 8.1 Podmínek v rozsahu 60 minut, která bude sloužit k získání potřebných informací.

8.9.3.      Advokát není povinen následně sledovat dobu platnosti ochranné známky. Součástí této služby rovněž není poskytování právních služeb ve vztahu k možným námitkám k registrace ochranné známky.

8.9.4.      Veškeré správní poplatky hradí Klient a tyto tak nejsou obsaženy v ceně této služby.

8.9.5.      V případě, že ochrannou známku nebude možné registrovat, zašle Advokát Klientovi pokyny k nápravě. Klient v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy a/nebo vrácení uhrazené odměny.

8.9.6.      Tato služba je určena výhradně pro podnikatele a není tak určena soukromým osobám. Klient, který chce tuto službu využít, tak prohlašuje, že není spotřebitelem dle § 419 Občanského zákoníku.

8.10.       Příprava obchodních podmínek

8.10.1.   Tato služba spočívá v přípravě nebo revizi obchodních podmínek pro potřeby podnikání Klienta. Rozsah textu obchodních podmínek je 10 stran (20.000 znaků včetně mezer). V případě požadavku na přípravu obchodních podmínek s výrazně vyšším rozsahem (více než 20.000 znaků včetně mezer) je Advokát oprávněn požadovat adekvátní navýšení odměny za poskytnutí předmětné služby. Pokud s takovým navýšením nebude Klient souhlasit, je Advokát oprávněn od Objednávky odstoupit a vrátí Klientovi jím uhrazenou odměnu.

8.10.2.   Pokud tuto službu Klient využije pro přípravu obchodních podmínek, jejichž rozsah bude nižší než 20.000 znaků včetně mezer, je povinen Advokátovi uhradit standardní výši odměny uvedenou na Webu.

8.10.3.   Tato služba rovněž obsahuje službu „Právní konzultace“ dle čl. 8.1 Podmínek v rozsahu 60 minut, která bude sloužit k získání potřebných informací a požadavků Klienta za účelem vypracování obchodních podmínek.

8.10.4.   Tato služba je určena výhradně pro podnikatele a není tak určena soukromým osobám. Klient, který chce tuto službu využít, tak prohlašuje, že není spotřebitelem dle § 419 Občanského zákoníku.

8.11.       Založení s.r.o.

8.11.1.   V rámci této služby poskytne Advokát Klientovi poradenství ve věci založení obchodní korporace – společnosti s ručením omezeným (dále jen „Společnost“).

8.11.2.   Součástí této služby jsou následující úkony:

(i)       poradenství ve věci vhodného předmětu podnikání s ohledem na zamýšlený obor podnikání společnosti;

(ii)      kontrola použitelnosti názvu Společnosti;

(iii)     příprava souhlasu s umístěním sídla Společnosti (případně jiné obdobné listiny);

(iv)     zajištění sepsání notářského zápisu o založení Společnosti;

(v)      příprava čestného prohlášení jednatele/ů Společnosti a souhlasu se zápisem do obchodního rejstříku;

(vi)     asistence při získání živnostenského oprávnění Společnosti; a

(vii)    zajištění zápisu Společnosti do obchodního rejstříku.

8.11.3.   Součástí ceny této služby je úhrada notářského poplatku a poplatku za zápis do obchodního rejstříku. Součástí ceny této služby nejsou žádné další správní poplatky nebo obdobné platby.

8.11.4.   Tato služba rovněž obsahuje službu „Právní konzultace“ dle čl. 8.1 Podmínek v rozsahu 60 minut, která bude sloužit k získání potřebných informací a požadavků Klienta.

8.11.5.   Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že tato služba bude poskytnuta v režimu tzv. zjednodušeného zakladatelského právního jednání, které bude obsahovat pouze nutné náležitostí dle § 123 Občanského zákoníku a § 146 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporací, v platném znění (jedná se tak zejména o to, že zakladatelské listina/smlouva bude obsahovat pouze základní náležitosti a zápis společnosti do obchodního rejstříku bude realizován prostřednictvím notáře).

8.12.       Start podnikání

8.12.1.   V rámci této služby poskytne Advokát Klientovi právní poradenství, které bude sestávat z následujících služeb:

(i)       služba „Registrace ochranné známky.“ (jak je tato definována v čl. 8.9 Podmínek);

(ii)      služba „Příprava obchodních podmínek“ (jak je tato definována v čl. 8.10 Podmínek); a

(iii)     služba „Založení s.r.o.“ (jak je tato definována v čl. 8.11 Podmínek).

8.12.2.   Tato služba rovněž obsahuje službu „Právní konzultace“ dle čl. 8.1 Podmínek v rozsahu 60 minut, která bude sloužit k získání potřebných informací a požadavků Klienta.

8.12.3.   Služby uvedené v čl. 8.12.1 Podmínek neobsahují službu „Právní konzultace“ (jak je tato definována v čl. 8.1 Podmínek).

8.12.4.   Tato služba je určena výhradně pro podnikající fyzické osoby nebo obchodní korporace a není tak určena soukromým osobám. Klient, který chce tuto službu využít, tak prohlašuje, že není spotřebitelem dle § 419 Občanského zákoníku.

8.13.       Startup start

8.13.1.   V rámci této služby poskytne Advokát Klientovi právní poradenství v podobě vypracování právní analýzy týkající se podnikatelského projektu Klienta v rozsahu 2 stran (4.000 znaků včetně mezer) (dále jen „Podnikatelský projekt“) a dále následující služby:

(i)       služba „Příprava obchodních podmínek“ (jak je tato definována v čl. 8.10 Podmínek); a

(ii)      služba „Příprava / revize smlouvy“ (jak je tato definována v čl. 8.7 Podmínek).

8.13.2.   Pokud tuto službu Klient využije pro přípravu vzorové smlouvy, jejíž rozsah bude nižší než 20.000 znaků včetně mezer, je povinen Advokátovi uhradit standardní výši odměny uvedenou na Webu.

8.13.3.   Služby uvedené v čl. 8.13.1 Podmínek neobsahují službu „Právní konzultace“ (jak je tato definována v čl. 8.1 Podmínek).

8.13.4.   Tato služba je určena výhradně pro podnikatele a není tak určena soukromým osobám. Klient, který chce tuto službu využít, tak prohlašuje, že není spotřebitelem dle § 419 Občanského zákoníku.

Podmínky pro přípravu právní analýzy

8.13.5.   Součástí této služby je rovněž vypracování právní analýzy týkající se Podnikatelského projektu. Právní analýza bude obsahovat (i) sumarizaci Podnikatelského projektu, (ii) potřebné právní kroky, aby byly splněny zákonné požadavky na provoz Podnikatelského projektu a (iii) výčet možných právních rizik spojených s Podnikatelským projektem spolu s doporučeními na jejich odstranění či minimalizaci. Rozsah právní analýzy budou 2 strany (4.000 znaků včetně mezer).

8.13.6.   V rámci vypracování právní analýzy má Klient nárok na službu „Právní konzultace“ dle čl. 8.1 Podmínek v rozsahu 60 minut, která bude sloužit k získání potřebných informací a požadavků Klienta.

9.              PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

9.1.          Práva a povinnosti Advokáta a Klienta ve vztahu k právům z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména následujícími ustanoveními:

(i)       paragraf 1914 až 1925 Občanského zákoníku; a

(ii)      zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

9.2.          Advokát odpovídá za to, že Právní služba při poskytnutí nemá vady a že:

(i)       má vlastnosti, které Advokát uvedl v rámci Webu a které Klient očekával s ohledem na povahu Právní služby; a

(ii)      vyhovuje požadavkům příslušných právních předpisů.

9.3.          Práva z vadného plnění uplatňuje Klient na e-mailu: office@akchocholousek.cz. Případná reklamace Klienta musí obsahovat specifikaci reklamované Právní služby a popis tvrzených nedostatků. Advokát se následně s Klientem spojí a reklamaci vyřídí.

9.4.          Pro Klienty, kteří nejsou spotřebiteli dle § 419 Občanského zákoníku, se čl. 9.1 a čl. 9.2 (ii) Podmínek neaplikují.

10.           DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI ADVOKÁTA A KLIENTA

10.1.       Advokát je ve vztahu ke Klientovi vázán Usnesením představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku ze dne 31. října 1996 (etický kodex).

10.2.       K řešení mimosoudních spotřebitelských sporů pro oblast výkonu advokacie byla dne 5. 2. 2016 Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky pověřena na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, Česká advokátní komora (www.cak.cz).

10.3.       Klient uzavřením Smlouvy na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku (Advokátovi tak nelze dávat k tíží, pokud se výrazně změní okolnosti ve vztahu k předmětu Smlouvy).

11.           DŮVĚRNOST A ÚPRAVA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1.       V rámci poskytování právních služeb je Advokát je vázán přísnou povinností mlčenlivosti v souladu se ZoA a stavovskými předpisy České advokátní komory. Všechny informace a podklady získané od Klienta během poskytování právních služeb tak jsou důvěrné.

11.2.       Ochrana osobních údajů Klienta se řídí Pravidly ochrany osobních údajů dostupných na: www.akchocholousek.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

12.           DORUČOVÁNÍ

12.1.       Klientovi může být doručováno na adresu jeho elektronické pošty.

13.           ZMĚNA PODMÍNEK V PŘÍPADĚ SMLUV UZAVŘENÝCH OHLEDNĚ SLUŽEB DLE ČL. 8.5 A 8.6 PODMÍNEK

13.1.       Advokát je oprávněn Podmínky jednostranně změnit v jakémkoli rozsahu. Advokát je povinen o změně Podmínek Klienta informovat nejméně 30 dní před účinností změny, a to na e-mail uvedený Klientem v Objednávce. V případě změny Podmínek je Klient oprávněn Smlouvu bez udání důvodu vypovědět zasláním výpovědi na: office@akchocholousek.cz, a to nejpozději poslední den před nabytím účinnosti nové verze Podmínek. V případě výpovědi Smlouvy Klientem dle tohoto článku nabude tato výpověď účinnosti dnem uplynutí doby trvání Smlouvy dle čl. 4.1 Podmínek, kdy právní poměr mezi Klientem a Advokátem se bude do té doby řídit dosavadním zněním Podmínek. Pokud Klient Smlouvu dle tohoto článku nevypoví, má se za to, že s novým zněním Podmínek bez výhrad souhlasí.

14.           ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1.       Veškerá práva a povinnosti ze vztahu mezi Klientem a Advokátem (zejména vztahy založené Smlouvou) se řídí českým právem, a to i v případě, že vztah mezi Klientem a Advokátem obsahuje mezinárodní prvek. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

14.1.       V případě Klientů, kteří nejsou spotřebiteli dle § 419 Občanského zákoníku, se následující ustanovení Občanského zákoníku na Smlouvu neaplikují: § 558 odst. 2 (věta druhá), § 1726 (věta druhá), § 1727 (věta druhá a třetí), § 1747, § 1748, § 1753, § 1769 (věta první), § 1788, § 1810 až § 1867, § 1888 odst. 2, § 1936, § 1949, § 1950, § 1951, § 1952 odst. 2, § 1978 odst. 2 a § 1995 odst. 2.

14.2.       Je-li, nebo se kdykoli v budoucnu stane, některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, bude aplikováno ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost nebo neúčinnost některého ustanovení Podmínek nemá žádný vliv na platnost nebo účinnost ostatních ustanovení Podmínek.

14.3.       Advokát se může ve všech záležitostech a v jakémkoli rozsahu nechat zastoupit jiným advokátem registrovaným u České advokátní komory na základě plné moci.

14.4.       Smlouva včetně Podmínek je archivována Advokátem v elektronické podobě a není přístupná.

14.5.       Kontaktní údaje Advokáta:

(i)       adresa pro doručování: Písecká 2192/15, 130 00 Praha 3,

(ii)      adresa elektronické pošty: office@akchocholousek.cz

(iii)     telefon: 608 076 817.

14.6.       Podmínky nabývají účinností dnem 8. února 2018.

 

Mgr. Martin Chocholoušek, advokát

                                                                                                                                                   

Obchodní podmínky v PDF