Jak se bránit výpovědi z pracovního poměru

7.3.2018

Muž dostává výpověď od zaměstnavatele.

Pokud se chcete bránit výpovědi z pracovního poměru, kterou jste obdrželi od svého zaměstnavatele, dozvíte se v tomto článku, jak přesně postupovat. Ztráta zaměstnání je zajisté velmi nepříjemná, ale je také potřeba myslet na to, že zákoník práce důsledně chrání práva zaměstnanců. Pokud zaměstnavatel nedodrží ustanovení zákoníku práce, je výpověď neplatná a Vy máte má právo v zaměstnání zůstat, a navíc na zpětné doplacení mzdy.

Kdy je výpověď zaměstnavatele neplatná?

Stejně jako v případě výpovědi ze strany zaměstnance (výpovědi zaměstnance jsme se blížeji věnovali v tomto článku) je nutné, aby byla výpověď ze strany zaměstnavatele písemná. Na rozdíl od zaměstnance však zaměstnavatel může zaměstnanci udělit výpověď jen z pevně daných důvodů, které popisujeme v dalším odstavci. Tyto důvody pak samozřejmě musí existovat a zaměstnavatel je musí být schopen řádně doložit.

Jaké jsou důvody k výpovědi ze strany zaměstnavatele? 

1. Organizační změny

Tímto pojmem se rozumí tzv. „nadbytečnost“ zaměstnance, kdy na základě konkrétního rozhodnutí zaměstnavatele dochází k organizačním změnám (např. rušení oddělení), které předcházely udělení výpovědi zaměstnanci (nesmí se tak jednat o předstírané změny pouze za účelem propuštění konkrétního zaměstnance).

2. Neuspokojivé pracovní výsledky

Tento důvod může zaměstnavatel použít pouze v případě, kdy zaměstnance v posledních 12 měsících písemně vyzval k nápravě nedostatků ve výkonu jeho práce a zaměstnanec tyto nedostatky v přiměřené lhůtě nenapravil. Zaměstnavatel však nemůže svévolně stanovat cíle, které zaměstnanec musí dosáhnout. Údajně neuspokojivé pracovní výsledky je tak nutné posuzovat i s ohledem na jejich ospravedlnitelnost a přiměřenost.

3. Porušení povinností zaměstnancem

Chronicky známé je okamžité rozvázání pracovního poměru (výpověď na hodinu), kdy se jedná o velmi závažné porušení povinností zaměstnancem. Takovým závažným porušením je pak např. fyzické napadení kolegy, silná podnapilost nebo okradení zaměstnavatele. Jedná se tedy o skutečně závažné prohřešky.

Nicméně i za méně závažné porušování povinností lze zaměstnance propustit. V tomto případě však musí jít o soustavné porušování povinností a zaměstnavatel musel v uplynulých 6 měsících před udělením výpovědi zaměstnance na toto porušování upozornit (udělit tzv. výtku) a poskytnout zaměstnanci přiměřenou lhůtu k nápravě. Je ale potřeba vědět, že zaměstnavatel může postihnout porušování povinností zaměstnancem zpětně. Tento postih „se zpožděním“ je však omezen lhůtou 2 měsíce ode dne, kdy se zaměstnavatel o porušování povinností dozvěděl, nejpozději však 1 rok od doby, kdy k porušení povinností došlo (pokud se tedy zaměstnavatel o porušení povinnosti ze strany zaměstnance dozví po 1 měsíci, není zaměstnanec z obliga).

4. Zaměstnanec přestal splňovat požadavky k výkonu zaměstnání

Jedná se o situace, kdy zaměstnanec musí splňovat konkrétní požadavky k výkonu svého povolaní (např. mít řidičský průkaz). Pokud tyto požadavky zaměstnanec již nadále nesplňuje, může mu zaměstnavatel dát výpověď. Zaměstnavatel je ale povinen napřed zaměstnanci dát přiměřenou lhůtu k nápravě.

Kdy není možné zaměstnanci dát výpověď?

Pokud je zaměstnanec v pracovní neschopnosti, nebo se jedná o těhotnou ženu, či zaměstnance na mateřské dovolené, nemůže mu zaměstnavatel udělit výpověď. Takový zaměstnanec je tak ze zákona „chráněný“. To se však netýká zaměstnance ve zkušební době, na kterého se zmíněná „ochrana“ vztahuje pouze po dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti.

Co dělat po obdržení výpovědi?

Pokud je výpověď neplatná (zaměstnavatel tedy neměl k udělení výpovědi žádný z výše uvedených důvodů) a Vy se jí chcete bránit, je nutné co nejdříve písemně sdělit zaměstnavateli, že považujete výpověď za neplatnou a trváte na tom, aby Vás nadále zaměstnával (stačí jednoduchý dopis). Bez Vašeho aktivního přístupu může být i neplatná výpověď účinná.

Pokud Váš zaměstnavatel nadále bude trvat na platnosti výpovědi, je nutné podat k soudu žalobu na neplatnost výpovědi. Tuto žalobu je nutné podat do 2 měsíců od dne, kdy měl Váš pracovní poměr podle napadané výpovědi skončit (pokud tedy měl Váš pracovní poměr skončit k 31. březnu, je nutné žalobu podat nejpozději 31. května).

Soud se pak bude zabývat platností výpovědi a pokud dojde k závěru, že je skutečně neplatná, Váš pracovní poměr bude nadále trvat a zaměstnavatel Vám bude muset doplatit veškerou ušlou mzdu od momentu udělení výpovědi až do okamžiku opětovného nástupu do práce (může se tak jednat i o statisícové částky).

Pomoc odborníka

Pokud se chcete bránit výpovědi bránit, využijte službu Pracovní právo (služba Dostal/a jsem výpověď). Pomůžeme Vám hájit Vaše práva.

Pracovní právo

Popis služby :
  • Můžete zvolit jednu z následujících služeb:
  • Chci dát výpověď - zajistíme, aby Vaše výpověď proběhla v pořádku.
  • Dostal/a jsem výpověď - zkontrolujeme platnost rozvázání pracovního poměru.
  • Chci propustit zaměstnance - zajistíme, aby výpověď zaměstnanci proběhla v souladu s českým právním řádem.
  • Chci připravit pracovní smlouvu - připravíme vzorovou pracovní smlouvu pro Vaše zaměstnance.
  • robereme s Vámi nejlepší postup ve formě konzultace v délce 30 minut.

cena

od 1.090 Kč